VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za geodetske poslove i katastar
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Antonela Slišković, šefica odjela
Telefon: 039/660 923
E-mail: antonela.sliskovic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ispravka greške na planu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 217. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, član 54. (“Službeni list SR BiH”, broj 14/78, 12/87 i 26/90)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime ili naziv firme, organizacije udruženja
Adresa
Telefon
JMBG
Katastarska općina
Broj posjedovnog lista
Prezime, (očevo ime), ime, adresa dosadašnjeg posjednika
Prezime, (očevo ime), ime, adresa novog posjednika
Vrsta promjene
Broj parcela, ukoliko se ne radi o cijelom posjedu
Isprava na kojoj se promjena zasniva
Jesu li nove parcele nesporno i propisno omeđene
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokument čija se ispravka traži Odjel za geodetske poslove i katastar Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva