VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Bilić, stručna savjetnica za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 039/660 939
E-mail: mirjana.bilic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ustanovljenje prava služnosti u korist korisnika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o izvlaštenju, član 8. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07, 36/10 i 25/12)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje o izvlaštenju 150 KM 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa
Telefon
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o utvrđenom javnom interesu za izgradnju objekta ili izvođenje radova Općinsko vijeće Original
Zemljišnoknjižni izvadak Zemljišnoknjižni ured Original
Posjedovni list Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti (bez naknade)
Dokaz da su osigurana potrebna sredstva i položena kod banke u visini približno potrebnoj za davanje naknade za nekretnine predložene za izvlaštenje Banka Original
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE 3 dana za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA