VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tatjana Zorić, šefica odjela
Telefon: 039/660 929
E-mail: tatjana.zoric@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Rješenje za uporabu objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 45.,46.,47.,48. i 49. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, 4/99,15/01,10/03 i 18/11)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Rješenje kojim se izdaje uporabna dozvola Individualni manji stambeni objekti: prizemnice sa podrumom i garažom, vikendice do 100m2 160 KM; Pomoćni objekti (garaže, ostave, nadstrešnice, objekti za domaće životinje i sl. 56 KM; Privremeni objekti, objekti sa utvrđenim i ograničenim rokom trajanja, reklamni panoi, stupovi, kontejneri, prikolice, luna parkovi, te izdavanje lokacijske dozvole za svako privremeno zauzimanje privatne ili javne površine za građevinske, komunalne, ugostiteljsko¬ turističke, obrtničke, trgovačke i slične svrhe (postavljanje objekata ili opreme) 120 KM; Individualni i stambeni i poslovno-stambeni objekti sa tri i više stanova katnosti do p+P+2,poslovni prostor zasebno ili u sklopu objekta do 100 m2 neto građevne površine, stan u zgradi 240 KM; Individualne stambene i stambeno-poslovne prizemnice i katnice površine veće od 150m2 tlocrtne bgp, poslovni prostori slobodnostojeći ili u sklopu zgrade veći od 100m2 neto građevne površine, plinske stanice, skladišta za plin u sklopu poslovnog objekta, kapelice, manje mrtvačnice, seoska groblja, samostalni parking prostori natkriveni i otvoreni, manji sportski tereni (igrališta, boćališta i slično) bez pratećih objekata 320 KM; Stambene i poslovno-stambene više etažne (kolektivne) zgrade visine do S+P+4+p, gradska mrtvačnica, dom zdravlja, bolnica, lječilište, dom za stare osobe, dječji vrtići, škole, školske dvorane, trafo-stanice, crpne stanice za vodovod, cjevovod i slično 480 KM; Linijski infrastrukturni objekti, nadzemni i podzemni (elektro, ptt, vodovod, cjevovod, drenaže, oborinska i fekalna kanalizacija, obodni i odvodni zatvoreni i otvoreni kanali i slično do 1000 m 400 KM od 1000 do 2000 m2 za svaki sljedeći metar dodaje se 0,4 KM/m, preko 2000 m za svaki sljedeći metar dodaje se 0,16 KM/m; Ulice, pristupni putovi, nogostupi (osim u sklopu partera objekta: 160 KM do 500 metara. Preko 500 metara za svaki sljedeći m dodaje se 0,4 KM/m; Stambene i poslovno-stambene više etažne (više od S+P+4+p) i više stambene (kolektivne) zgrade, benzinske crpke sa i bez poslovnih sadržaja, veći poslovni objekti kao što su: autosaloni, svadbeni saloni, restoran-pansioni, moteli, radionice sa skladištima, vrtni centri, veći skladišno-poslovni objekti, javna kupališta, saune, spa centri, bazeni otvorenog i zatvorenog tipa i slično 520 KM; Trgovački centri, tvornice, hoteli, veći turističko-ugostiteljski objekti, kulturno-sportski centri, aquapark, gradsko groblje sa pratećim objektima 560 KM; Urbanističko-građevni kompleksi: ugostiteljsko-turistička naselja, sportsko-rekreacijski, proizvodno-skladišni kompleksi, golf tereni i slično 640 KM 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Troškovi postupka 100 KM po članu Komisije + 18% porez 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/ Naziv pravnog lica
Odgovorno lice u PL
Ime oca
Datum rođenja
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon/mobitel
Vrsta objekta
K.Č. i K.O. (novi premjer)
K.Č. i K.O. (stari premjer)
Ulica/naselje
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevna dozvola Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Kopija katastarskog plana sa ucrtanom građevinom Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima za održavanje građevine Izvođač Original
Pisano izvješće nadzora nad građenjem sukladno čl.18 Zakona o građenju ŽZH Projektantska kuća ili projektant Original
Dokaz o uplati pristojbe 2X Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva