VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tatjana Zorić, šefica odjela
Telefon: 039/660 929
E-mail: tatjana.zoric@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjena investitora.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju, član 40.(2) (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, 4/99,15/01,10/03 i 18/11)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje kojim se mijenja investitor 20 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Odgovorno lice u PL
Ime oca
Datum rođenja
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon/mobitel
Broj građevne dozvole
Datum građevne dozvole
Vrsta objekta
K.Č. i K.O. (novi premjer)
K.Č. i K.O. (stari premjer)
Ulica/naselje
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Lokacijska dozvola Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Građevna dozvola Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti
Izvod iz posjedovnog lista Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišnoknjižni ured Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 3 dana za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva