VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tatjana Zorić, šefica odjela
Telefon: 039/660 929
E-mail: tatjana.zoric@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje naknadne lokacijske dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, 2/98 i 48/98); Zakon o građevinskom zemljištu, sve odredbe (“Službene novine Federacije BIH”, broj 25/03 i 16/04); Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH, član 40. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 3/10, 13/10 i 45/10); Zakon o prostornom uređenju, član 63.a (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, 4/99,15/01,10/03 i 18/11); Općinska odluka o urbanističko-tehničkim uvjetima za izdavanje urbanističke suglasnosti, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Grude”, 4/91); Odluke o donošenju urbanističkog plana za naselje Grude, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Grude”, 3/97)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Rješenje kojim se izdaje naknadna lokacijska dozvola Individualni manji stambeni objekti: prizemnice sa podrumom i garažom, vikendice do 100m2 200 KM; Pomoćni objekti (garaže, ostave, nadstrešnice, objekti za domaće životinje i sl. 70 KM; Privremeni objekti, objekti sa utvrđenim i ograničenim rokom trajanja, reklamni panoi, stupovi, kontejneri, prikolice, luna parkovi. 150 KM(Potrebno je i za izdavanje lokacijske dozvole za svako privremeno zauzimanje privatne ili javne površine za građevinske, komunalne, ugostiteljsko­ turističke, obrtničke, trgovačke i slične svrhe (postavljanje objekata ili opreme); Individualni i stambeni i poslovno-stambeni objekti sa tri i više stanova katnosti do p+P+2, poslovni prostor zasebno ili u sklopu objekta do 100 m2 neto građevne površine, stan u zgradi 300 KM; lndividualne stambene i stambeno-poslovne prizemnice i katnice površine veće od 150m2 tlocrtne bgp, poslovni prostori slobodnostojeći ili u sklopu zgrade veći od 100m2 neto građevne površine 400 KM (Poslovni prostori: plinske stanice, skladišta za plin u sklopu poslovnog objekta, kapelice, manje mrtvačnice, seoska groblja, samostalni parking prostori natkriveni i otvoreni, manji sportski tereni (igrališta, boćališta i slično) bez pratećih objekata; Stambene i poslovno-stambene više etažne (kolektivne) zgrade visine do S+P+4+p, gradska mrtvačnica, dom zdravlja, bolnica, lječilište, dom za stare osobe, dječji vrtići, škole, školske dvorane, trafo stanice, crpne stanice za vodovod, cjevovod i slično 600 KM; Linijski infrastrukturni objekti, nadzemni i podzemni (elektro, ptt, vodovod, cjevovod, drenaže, oborinska i fekalna kanalizacija, obodni i odvodni zatvoreni i otvoreni kanali i slično do 1000 m2 500 KM (od 1000-2000 m za svaki sljedeći metar dodaje se 0,5 KM/m, preko 2000 m za svaki sljedeći metar dodaje se 0,2 KM/m). Ulice, pristupni putovi, nogostupi (osim u sklopu partera objekta do 500 metara dužine 200 KM, preko 500 metara na svaki sljedeći metar dodaje se 0,5 KM/m; Stambene i poslovno-stambene više etažne (više od S+P+4+p) i više stambene (kolektivne) zgrade, benzinske crpke sa i bez poslovnih sadržaja (veći poslovni objekti) 650 KM. (Veći poslovni objekti su: autosaloni, svadbeni saloni, restoran-pansioni, moteli, radionice sa skladištima, vrtni centri, veći skladišno-poslovni objekti, javna kupališta, saune, spa centri, bazeni otvorenog i zatvorenog tipa i slično); Trgovački centri, tvornice, hoteli, veći turističko-ugostiteljski objekti, kulturno-sportski centri, aquapark, gradsko groblje sa pratećim objektima 700 KM; Urbanističko-građevni kompleksi: ugostiteljsko-turistička naselja, sportsko-rekreacijski, proizvodno-skladišni kompleksi, golf tereni i slično 800 KM; Lokacijska dozvola za urbanizaciju parcelaciju privatnog zemljišta za jednu građevnu parcelu 50 KM za svaku sljedeću po 20 KM. 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Odgovorno lice u PL
Ime oca
Datum rođenja
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon/mobitel
Vrsta objekta
K.Č. i K.O. (stari premjer)
K.Č. i K.O. (novi premjer)
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Skica snimanja parcele s ucrtanim objektom Odjel za geodetske poslove i katastar Original
Kopija katastarskog plana Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Izvod iz posjedovnog lista Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Elektro suglasnost JP EP HZ HB Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP EP HZ HB d.d. Mostar (uz naknadu za stranku)
Komunalna suglasnost JP Komunalno d.o.o. Grude Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti na osnovu Sporazuma potpisanog s JP Komunalno d.o.o. Grude (uz naknadu za stranku)
Telekomunikacijska suglasnost JP HT d.d. Mostar Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP HT d.d. Mostar (uz naknadu za stranku)
Okolišna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH Kopija
Poljoprivredna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo gospodarstva ŽZH Kopija
Suglasnost za priključak na cestu (ukoliko je potrebno) JU Ceste ŽZH/JP Ceste F BiH Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP Ceste ŽZH (uz naknadu za stranku)
Protupožarna suglasnost (ako je potrebno) Projektantska kuća Kopija
Vodna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo gospodarstva ŽZH/ Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar Kopija
Idejno rješenje Projektantska kuća Original
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, mogućnost produženja za još 1 godinu
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA