VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tatjana Zorić, šefica odjela
Telefon: 039/660 929
E-mail: tatjana.zoric@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Lokacijska dozvola za rekonstrukciju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 35. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, 4/99,15/01,10/03 i 18/11); Zakon o građenju, član 25. (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, 4/99,15/01,10/03 i 18/11); Općinska odluka o urbanističko-tehničkim uvjetima za izdavanje urbanističke suglasnosti, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Grude”, 4/91); Odluke o donošenju urbanističkog plana za naselje Grude, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Grude”, 3/97)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Rješenje kojim se izdaje lokacijska dozvola za rekonstrukciju Individualni manji stambeni objekti: prizemnice sa podrumom i garažom, vikendice do 100m2 200 KM; Pomoćni objekti (garaže, ostave, nadstrešnice, objekti za domaće životinje i sl. 70 KM; Privremeni objekti, objekti sa utvrđenim i ograničenim rokom trajanja, reklamni panoi, stupovi, kontejneri, prikolice, luna parkovi. 150 KM(Potrebno je i za izdavanje lokacijske dozvole za svako privremeno zauzimanje privatne ili javne površine za građevinske, komunalne, ugostiteljsko­ turističke, obrtničke, trgovačke i slične svrhe (postavljanje objekata ili opreme); Individualni i stambeni i poslovno-stambeni objekti sa tri i više stanova katnosti do p+P+2, poslovni prostor zasebno ili u sklopu objekta do 100 m2 neto građevne površine, stan u zgradi 300 KM; lndividualne stambene i stambeno-poslovne prizemnice i katnice površine veće od 150m2 tlocrtne bgp, poslovni prostori slobodnostojeći ili u sklopu zgrade veći od 100m2 neto građevne površine 400 KM (Poslovni prostori: plinske stanice, skladišta za plin u sklopu poslovnog objekta, kapelice, manje mrtvačnice, seoska groblja, samostalni parking prostori natkriveni i otvoreni, manji sportski tereni (igrališta, boćališta i slično) bez pratećih objekata; Stambene i poslovno-stambene više etažne (kolektivne) zgrade visine do S+P+4+p, gradska mrtvačnica, dom zdravlja, bolnica, lječilište, dom za stare osobe, dječji vrtići, škole, školske dvorane, trafo stanice, crpne stanice za vodovod, cjevovod i slično 600 KM; Linijski infrastrukturni objekti, nadzemni i podzemni (elektro, ptt, vodovod, cjevovod, drenaže, oborinska i fekalna kanalizacija, obodni i odvodni zatvoreni i otvoreni kanali i slično do 1000 m2 500 KM (od 1000-2000 m za svaki sljedeći metar dodaje se 0,5 KM/m, preko 2000 m za svaki sljedeći metar dodaje se 0,2 KM/m). Ulice, pristupni putovi, nogostupi (osim u sklopu partera objekta do 500 metara dužine 200 KM, preko 500 metara na svaki sljedeći metar dodaje se 0,5 KM/m; Stambene i poslovno-stambene više etažne (više od S+P+4+p) i više stambene (kolektivne) zgrade, benzinske crpke sa i bez poslovnih sadržaja (veći poslovni objekti) 650 KM. (Veći poslovni objekti su: autosaloni, svadbeni saloni, restoran-pansioni, moteli, radionice sa skladištima, vrtni centri, veći skladišno-poslovni objekti, javna kupališta, saune, spa centri, bazeni otvorenog i zatvorenog tipa i slično); Trgovački centri, tvornice, hoteli, veći turističko-ugostiteljski objekti, kulturno-sportski centri, aquapark, gradsko groblje sa pratećim objektima 700 KM; Urbanističko-građevni kompleksi: ugostiteljsko-turistička naselja, sportsko-rekreacijski, proizvodno-skladišni kompleksi, golf tereni i slično 800 KM; Lokacijska dozvola za urbanizaciju parcelaciju privatnog zemljišta za jednu građevnu parcelu 50 KM za svaku sljedeću po 20 KM. 3380 0002 2103 53622 Vrsta prihoda: 722131, Primatelj: Općina Grude
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Odgovorno lice u PL
Ime oca
Datum rođenja
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt telefon/mobitel
Vrsta i naziv investicije
Katnost
Dimenzije
K.Č. i K.O. (stari premjer)
K.Č. i K.O. (novi premjer)
Ulica/naselje
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti uz naknadu
Posjedovni list Odjel za geodetske poslove i katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti bez naknade
Obrazloženje zahtjeva s podacima za utvrđivanje urbanističko-tehničkih uvjeta Podnositelj zahtjeva Original
Elektro suglasnost JP EP HZ HB Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP EP HZ HB d.d. Mostar (uz naknadu za stranku)
Komunalna suglasnost JP Komunalno d.o.o. Grude Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti na osnovu Sporazuma potpisanog s JP Komunalno d.o.o. Grude (uz naknadu za stranku)
Telekomunikacijska suglasnost JP HT d.d. Mostar Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP HT d.d. Mostar (uz naknadu za stranku)
Idejni projekt ili idejno rješenje Projektantska kuća Original Idejno rješenje se predaje ukoliko je to moguće
Skica snimanja postojećeg stanja Odjel za geodetske poslove i katastar Original ili Ovjerena kopija
Okolišna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH Kopija
Suglasnost priključka na cestu (ako je potrebno) JU Ceste ŽZH/JP Ceste F BiH Kopija Pribavljanje po službenoj dužnosti po potpisivanju sporazuma s JP Ceste ŽZH (uz naknadu za stranku)
Protupožarna suglasnost (ako je potrebno) Projektantska kuća Kopija
Poljoprivredna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo gospodarstva ŽZH Kopija
Vodna suglasnost (ako je potrebno) Ministarstvo gospodarstva ŽZH/ Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar Kopija
Dokaz o uplati pristojbe Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA