VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ante Galić, viši referent
Telefon: 039/660 934
E-mail: ante.galic@grude.info

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje stupnja nastale štete.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 24., stav 1., točka 4. (“Službene novine Federacije BiH” broj 39/03, 22/06 i 43/10); Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, član 3. i 4. (“Službene novine Federacije BiH” broj 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Općina
Vlasnik ili korisnik (ime i prezime) i adresa
JMBG
Naziv pravnog lica i sjedište
Broj registra pravnog lica i oblik djelatnosti
Mjesto imovine
Telefon
Vrsta prirodne ili druge nesreće
Datum nastanka štete
Opis imovine na kojoj je nastupila šteta
Preliminarna šteta u KM
Mjesto i datum
Ime i prezime i potpis podnositelja prijave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva ovisi od stupnja nastale štete
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva