VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za gospodarstvo
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ljiljana Lukenda, stručna savjetnica za gospodarsko-upravne poslove
Telefon: 039/660 924
E-mail: ljlukenda@grude.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 15. (“Službene Novine Federacije BIH”, broj 32/09); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, član 15., 17., 18 i 20.(1) (“Narodne Novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 12/09, 12/11); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, sve odredbe (“Službeni Glasnik BiH” broj: 47/10); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga, sve odredbe (“Službene Novine Federacije BiH” broj 40/10)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 25 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime, ime oca
Adresa stana-prebivalište prema CIPS evidenciji
Kontakt telefon
Naziv djelatnosti
Predmet poslovanja
Naziv/Firma pod kojom će se djelatnost obavljati
Poslovno sjedište radnje
Vlasnik poslovnog prostora
Površina poslovnog prostora
Datum
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica (fizičko lice) MUP ŽZH Kopija Original na uvid
Uvjerenje o prebivalištu (fizičko lice) MUP ŽZH Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (fizičko lice) Centar za socijalni rad Original ili Ovjerena kopija Pribavljanje po službenoj
dužnosti na osnovu sporazuma
potpisanog s Centrom za
socijalni rad.
Svjedodžba/diploma (fizičko lice) Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Uvjerenje o neizricanju zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti (fizičko lice) Općinski sud Ljubuški Original ili Ovjerena kopija
ZK izvadak ili ugovor o zakupu poslovnog prostora (fizičko i pravno lice) Zemljišno-knjiži ured/stranke ugovora Original ili Ovjerena kopija
Ukoliko se radi o dopunskom ili dodatnom zanimanju-dokaz o radnom statusu/statusu umirovljenika (fizičko lice) Zavod za zapošljavanje ŽZH/ FZ MIO/PIO Original ili Ovjerena kopija
Uporabna dozvola (fizičko i pravno lice) Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove Kopija
Dokaz o uplati pristojbe 2x (fizičko i pravno lice) Banka/Pošta Original
Rješenje o registraciji (pravno lice) Registar društava Ovjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim obvezama prema javnim prihodima (fizičko i pravno lice) Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o ispunjenim zdravstvenim uvjetima Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE 1 dan za pregled dokumentacije
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva