VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje državljanstva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 21. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 30. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 4/97, 13/97, 41/02, 6/03, 14/03, 32/05, 43/09 i 76/09); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 93-99. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
JMBG
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Podaci o podnositelj zahtjeva (ime i prezime, ranije državljanstvo, datum, godina i mjesto rođenja i JMBG)
Podaci o ocu ( ime i prezime, državljanstvo oca, datum, godina, mjesto rođenja i JMBG)
Podaci o majci (ime i prezime majke, državljanstvo majke, datum, mjesto, godina rođenja i JMBG)
Pravni temelj po kojem se traži upis u MKR
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rodni list Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije upisan u MKR kod MKU ( gdje je upisan u MKD, gdje su roditelji upisani u MKR i MKD) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Identifikacijski dokument Matični ured Ovjerena kopija
Izvod iz MKV roditelji (samo ukoliko rodni list podnositelja zahtjeva ne sadrži sljedeće podatke o roditeljima-ime i prezime, datum i mjesto rođenja) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izjava o nacionalnosti (ukoliko u rodnom listu podnositelja zahtjeva nije upisana činjenica nacionalnosti) Opća uprava Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva