VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje državljanstva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 21. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 30. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 4/97, 13/97, 41/02, 6/03, 14/03, 32/05, 43/09 i 76/09); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 93-99. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i
6/15)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev (plaćaju osobe rođene prije 01.01.1998) 2 KM Biljeg
Pristojba za upis državljanstva u MKR (plaćaju osobe rođene prije 01.01.1998) 30 KM Biljeg
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, ranije državljanstvo, datum, godina i mjesto rođenja)
JMBG
Podaci o ocu (ime i prezime oca, državljanstvo oca, datum, godina i mjesto rođenja i JMBG)
Podaci o majci (ime i prezime majke, državljanstvo majke, datum, godina i mjesto rođenja i JMBG)
Pravni temelj po kojem se traži upis u MKR
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rodni list Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Od oca (rodni list i uvjerenje o državljanstvu) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Od oca (potvrda o prijavljenom ili neprijavljenom prebivalištu)- za državljane BiH MUP Original
Od majke (rodni list i uvjerenje o državljanstvu) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Od majke (potvrda o prijavljenom ili neprijavljenom prebivalištu)- za državljane BiH MUP Original
Uvjerenje da nije upisan u MKR i MKD kod MKU gdje su roditelji (državljani BiH) upisani u MKR i MKD i gdje imaju prebivalište u BiH Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izjava o nacionalnosti na zapisnik (ukoliko u rodnom listu nije upisana činjenica nacionalnosti) Opća uprava Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 2 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva