VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odjel za branitelje iz Domovinskog rata
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Julijana Ćorluka, stručni suradnik za građanska stanja
Telefon: 039 660 925
E-mail: julijana.corluka86@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Članovima obitelji poginulog branitelja priznaje se pravo na obiteljsku invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene Novine Federacije BiH”, broj 9/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihove obitelji, član 20., 21. i 22. (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04 i 56/05)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime-naziv poduzeća
Broj osobne iskaznice
Adresa (naselje, ulica, broj, kat, broj stana)
Kontakt telefon: kućni, na poslu i mob
Podaci za poginulnog, umrlog, nestalog pripadnika hrvatskog vijeća obrane ime (ime oca) prezime, datum i mjesto rođenja, datum pogiblje, smrti, nestanka, mjesto pogiblje, pripadnik HVO/MUP, okolnosti pogiblje, smrti, nestanka
Podaci za podnositelja zahtjeva ime(ime oca) prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, prebivalište, je li kažnjavan
Članovi obitelji (ime i godina rođenja)
Koje pravo se traži zahtjevom
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige umrlih Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prebivalištu MUP Original
Uvjerenje o nekažnjavanju Općinski sud Ljubuški Original
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neprimanju naknade po istom osnovu iz fonda MIO/PIO MIO/PIO Original
Izjava o neostvarivanju novčane pomoći nakon smrti supruga- za suprugu pokojnika Podnositelj zahtjeva Original
Izjava da nije u radnom odnosu i da ne obavlja bilo kakvu samostalnu djelatnost Podnositelj zahtjeva Original
Izjava da je živjela u zajedničkom domaćinstvu sa suprugom min 3 godine Podnositelj zahtjeva Original
Izjava supruge da se nije preudala i da ne živi u vanbračnoj zajednici Podnositelj zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva